Reklamacje i zwroty

 

Reklamacje

Gwarant – K2 Group , ul. Fabryczna 39, 98-400 Wieruszów

Sprzedawca – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferują do sprzedaży wyroby wyprodukowane przez Gwaranta.

Sprzedawca zobowiązany jest do: udzielenia Kupującemu informacji na temat materiałów z jakich wykonany jest mebel, zasad konserwacji jak i instruktażu o funkcjonowaniu akcesoriów meblowych, które wprawiane są w ruch podczas użytkowania oraz do wydania Karty Gwarancyjnej.

Kupujący – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nabyły wyroby wyprodukowane przez Gwaranta od Sprzedawców lub bezpośrednio od Gwaranta.

Przedstawiciel Gwaranta – pracownik Gwaranta albo inna osoba legitymująca się pisemnym pełnomocnictwem Gwaranta do wykonywania na jego rzecz i w jego imieniu czynności faktycznych i prawnych w zakresie wykonywania obowiązków gwarancyjnych. Wyroby meble oraz inne produkty wytwarzane przez Gwaranta w ramach prowadzonego Przedsiębiorstwa.

Obowiązki i uprawnienia gwarancyjne ogół praw i obowiązków Gwaranta, Sprzedawcy i Kupującego wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego art. 577 oraz ustawy z dn. 27.07.2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego” Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 05.09.2002r.

Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, do którego zastosowanie ma ustawa z dn. 27.07.2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego” Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 05.09.2002r.

Niniejsza Karta Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Wyrobu z umową.

Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy na szkielet oraz 24 miesiące na pozostałe elementy , licząc od dnia, w którym wyrób został wydany / dostarczony.

 1.Obowiązki Gwaranta

 1.1 Gwarant zapewnia Kupującemu prawidłowe funkcjonowanie i użytkowanie Wyrobu przez okres 24-ch miesięcy od daty wydania Wyrobu. Meble mają charakter wypoczynkowy.

1.2 Reklamację rozpatrzymy w drodze nieodpłatnej naprawy w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia niezgodności przez Gwaranta lub w terminie wydłużonym, ale uzgodnionym z klientem.

1.3 Do Gwaranta należy wybór odpowiedniego świadczenia gwarancyjnego (naprawa u klienta, wymiana części, naprawa u Gwaranta, wymiana całego Wyrobu).

 1.4 Ustala się dopuszczalną liczbę napraw wyrobu do 3-ech razy przy powtarzalnych wadach istotnych.

1.5 O przyjęciu do realizacji przez Gwaranta lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po zakończeniu oględzin mebli, poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do protokołu załatwienia reklamacji. We wszystkich pozostałych przypadkach, w drodze pisemnej decyzji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Gwaranta.

1.6 Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego podanych zasad użytkowania i konserwacji wyrobów meblowych oraz innych instrukcji i zaleceń przekazanych przez Gwaranta.

2. Ograniczenia odpowiedzialności Gwaranta wobec Kupującego następują, gdy:

 2.1 Kupujący dokona uszkodzeń Wyrobu na skutek użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem. 2.2 Uszkodzenia Wyrobu nastąpią w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego: instrukcji montażu, zasad użytkowania i konserwacji wyrobów meblowych lub prawidłowej eksploatacji, a także nieostrożnego przenoszenia lub przewożenia Wyrobu.

2.3 Kupujący nie zapewni właściwych warunków w pomieszczeniach, w których Wyrób jest eksploatowany lub przechowywany, tj. temperatury od +15°C do +30°C; wilgotności od 25% do 80%. Odległość Wyrobu od czynnych źródeł ciepła nie powinna być mniejsza niż pół metra. Wyrób nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz innych czynników atmosferycznych.

2.4 Kupujący użytkuje Wyrób niezgodnie z indywidualnymi cechami wyrobu wskazanymi przez Gwaranta.

3. Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta wobec roszczeń Kupującego.

3.1 Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 3.2; 3.6 niniejszej Karty Gwarancyjnej, jeżeli widocznych (w trakcie normalnego użytkowania ) niezgodności z umową nie zgłosi do Sprzedawcy przed upływem dwóch miesięcy od chwili wydania, a w trakcie dłuższego okresu użytkowania mebla jeżeli niezgodności stwierdzonej nie zgłosi Sprzedawcy przed upływem dwóch miesięcy od chwili jej zauważenia.

3.2 Roszczenia Kupującego ulegają przedawnieniu z upływem roku od stwierdzenia przez Kupującego niezgodności Wyrobu z umową. Przedawnienie nie może się skończyć przed upływem okresu Gwarancji na Wyrób. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

3.3 Kupujący nie może żądać obniżenia ceny Wyrobu lub odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia nieistotnych niezgodności Wyrobu z umową.

3.4 Gwarant nie odpowiada za niezgodności Wyrobu z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 3.5 Niezgodność Wyrobu z umową nie zachodzi, jeżeli nastąpiło dodatkowe uzgodnienie właściwości Wyrobu z Kupującym dotyczące wskazanych wad wyrobu, zmniejszających użyteczność wyrobu, pomniejszających jego walory estetyczne, połączone z obniżeniem ceny.

3.6 Jeżeli Kupujący dokona sam lub zleci osobom trzecim dokonanie napraw bądź zmian w konstrukcji Wyrobu traci uprawnienia przewidziane w pkt. 3.2; 3.3; 3.6 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

3.7 Jeżeli podany termin wizyty Przedstawiciela Gwaranta został niedotrzymany z winy Kupującego to Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 3.2 niniejszej Karty Gwarancyjnej, zatem nie występuje zwłoka w załatwieniu reklamacji. W tej sytuacji Gwarant załatwia reklamację w nowym, ustalonym przez siebie terminie.

 3.8 Jeżeli Kupujący uniemożliwi Przedstawicielowi Gwaranta dokonanie naprawy wad usuwalnych, wymiany wadliwej części wymiany całego Wyrobu to uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej.

3.9 Jeżeli Kupujący doprowadzi do zabrudzenia, zniszczenia, zdewastowania mebla, przekraczając poziom normalnego zużycia.

3.10 Gwarancją nie są objęte:

- efekty niewłaściwych prób czyszczenia pokrowców, - zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją „siedzisk”,

 - różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów, podzespołów uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi, - różnice ± 4 cm w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w informatorach Gwaranta,

- różnice w strukturze drewna, oraz różnica odcieni barwionych elementów klejonych i naturalnych drewna. Małe otwarte warstwy sękowe, odbicia, drobne rysy, wypaczenia są cechami i oznaką naturalności materiału,

- zmiany zabarwienia skóry przejmowane od obcych materiałów o nie utrwalonych kolorach,

- marszczenia – pofałdowania materiału obiciowego (skaju lub tkaniny) na meblu z miękkim wypełnieniem wkładów po każdorazowym użytkowaniu, które są naturalnym następstwem rozciągnięcia materiału obiciowego,

- naturalne objawy użytkowania mebli tapicerowanych, które polegają na tym, że po każdorazowym użytkowaniu mogą powstać marszczenia pokrowców oraz przemieszczanie miękkiego wypełnienia we wkładach oparć i podłokietników. Można je zlikwidować poprzez ręczne wstrząsanie, klepanie i na nowo uformowanie kształtu poduch,

 - różnice w twardości pianek siedzisk w granicach 10%-15% z uwagi na dopuszczalny rozrzut twardości pianek jednego gatunku podawany przez producentów pianek oraz naturalne zmiany miękkości poduch,

- niektóre tkaniny mienią się w promieniach światła. Powstaje złudne wrażenie wycierania się barwy lub powstania odcieni. Nie jest to powód reklamacji, a jedynie cech tych tkanin.

3.11 Utrata uprawnień z gwarancji następuje szczególnie w przypadku mechanicznego uszkodzenia mebla (np.: rozcięcie, rozdarcie, zadrapanie, przypalenie, zabrudzenie, uszkodzenie i otarcie mebla w czasie transportu pojazdami nie należącymi do Gwaranta, rozpakowywaniu lub użytkowania itp.) lub w wyniku nieprzestrzegania zasad użytkowania i konserwacji wyrobów meblowych.

Przy reklamacjach nowych mebli z uszkodzeniami transportowymi należy spisać formularz uszkodzenia -jeśli jest to dostawca firmy kurierskiej, następnie należy poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji dołączając kserokopie formularza uszkodzenia oraz zdjęcia uszkodzenia .Dodatkowo prosimy zachować oryginalne opakowanie .

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w pkt. 10 oraz pkt. 13 §8.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sklepu (biuro@zeusmeble.pl),

b) drogą korespondencyjną na adres Sklepu:  K2 Group – Rafał Kurzawa, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 64                                                                    

c) osobiście w siedzibie Sklepu: K2 Group – Rafał Kurzawa, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 64

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego www.zeusmeble.pl w zakładce "Zwrot towaru". Skorzystanie z powyższego wzoru formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:   

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sklep wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się  za niezawartą.

7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.polskiepufy.pl.

8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

12. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 11 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sklepu:

K2 Group – Rafał Kurzawa, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 39

13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy  o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Uwaga: Klient może dokonać zwrotu towaru w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu z zastrzeżeniem iż produkt nie nosi śladów użytkowania . Klient może dokonać zwrotu produktu standardowego  tj. mebla w kompozycji kolorystycznej pokazanej i zaproponowanej na aukcji , kompozycje indywidualne uważamy jako realizację pod zamówienie, wówczas nie ma możliwości zwrotu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl