Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.zeusmeble.pl prowadzony jest Rafał Kurzawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K2 Group Rafał Kurzawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów, numer NIP: 997-009-07-58, numer REGON: 100662123.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny / Obsługa reklamacji:

K2 Group Rafał Kurzawa

ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów

Poczta elektroniczna: biuro@zeusmeble.pl

Kontakt telefoniczny: 888 222 522 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 16:00, Sobota: 9:00 – 13:00

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a)     Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b)     Konto Klienta/Konto– konto Klienta w Sklepie internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu oraz hasła.

c)     Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d)     Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

e)     Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://www.zeusmeble.pl

b)     Sprzedawca/Usługodawca –Rafał Kurzawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K2 Group Rafał Kurzawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów, numer NIP: 997-009-07-58, numer REGON: 100662123.

 

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

a)     usługa związana z rejestracją i prowadzeniem Konta Klienta,

b)     usługa umożliwiająca składanie zamówień poprzez Formularz zamówienia,

c)     usługa Przypomnij hasło,

d)     usługa Newsletter,

e)     usługa Zapytaj o produkt, Poleć znajomemu, Przechowalnia,

f)      usługa Zamieszczanie Opinii,

g)     usługa Formularz kontaktowy.

2. Usługodawca, w stosunku do Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a)     utrzymanie sesji Usługobiorcy po zalogowaniu do Konta za pomocą przeglądarki,

b)     przechowywanie i udostępnianie Usługobiorcy za pośrednictwem Konta Klienta historii zamówień.

3. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Klienta. Klient może aktywować usługę podczas procesu składania zamówienia jak i rejestracji Konta zaznaczając checkbox „Zapisz się do naszego Newslettera” lub wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter” i klikając na przycisk „Wyślij”.Klient może zrezygnować z usługi „Newsletter”po zalogowaniu do Konta i odznaczeniu zgody na wysyłkę „Newslettera” lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@zeusmeble.pl. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Zapytaj o produkt”dostępna jest dla wszystkich Klientów, w ramach, której Klienci mają możliwość przesyłania zapytań na temat wybranego produktu. W tym celu należy wybrać określony produkt, kliknąć na przycisk „Zapytaj o produkt”, po czym należy podać imię, adres e-mail, zredagować treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa „Poleć znajomemu”pozwala Klientom na wysyłanie przez nich do znajomych wiadomości drogą elektroniczną na temat wybranego przez nich produktu. Klient, który chce skorzystać z usługi „Poleć znajomemu” klika na karcie produktu na przycisk „Poleć znajomemu”, następnie podaje swój adres e-mail, adres e-mail znajomego, któremu chce polecić wybrany produkt oraz klika na przycisk „Wyślij”. Usługa „Poleć znajomemu” świadczona jest nieodpłatnie.

6. Usługa „Zamieszczanie Opinii”dostępna jest dla wszystkich Klientów, mających dostęp do Sklepu i umożliwia dodawanie opinii o produktów. Opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej czy wyznaniowej, naruszających obowiązujące normy społeczne, obyczajowe a także zawierających treści pornograficzne, wulgarne lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich. Usługa „Zamieszczanie Opinii” świadczona jest nieodpłatnie.

7. Usługa „Przechowalnia”dostępna jest dla Klientów posiadających Konto w Sklepie i pozwala na utworzenie listy własnych produktów poprzez wybranie określonego produktu i umieszczenie go w przechowalni. Tak utworzona lista produktów dostępna jest po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto/Produkty w przechowalni”. Usługa „Przechowalnia” świadczona jest nieodpłatnie.

8. Usługa „Formularz kontaktowy” umożliwia kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza kontaktowego online i jest świadczona nieodpłatnie. W celu skorzystania z usługi Formularza kontaktowego należy kliknąć na https://www.zeusmeble.pl/contact, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, wpisać temat i treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Rezygnacja z usługi „Formularz Kontaktowy” możliwa jest w każdej chwili i polega na zrezygnowaniu z wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

§ 3

 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

a)     posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux, Mac, OSX,

b)     dostęp do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail,

c)     przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,

d)     włączona obsługa JavaScript, włączona wtyczka FlashPlayer,

e)     minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:

a)     korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b)     powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

c)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu wyłącznie w zakresie własnego użytku,

d)     niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

3.Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet (wirusy, robaki czy konie trojańskie). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń, Usługobiorca powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną zaporę systemową.

 

§ 4

Rejestracja Konta

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po dokonanej rejestracji. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane,przeglądać historię złożonych zamówień oraz korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

2. W celu rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji dostępny w zakładce „Zarejestruj się”, w którym należy wpisać dane do logowania (adres e-mail, hasło),zapoznać się z regulaminem Sklepu oraz zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych a następnie kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury dotyczącej rejestracji Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

4. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta Klienta następuje po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła.

5. Usługobiorca ma możliwość wygenerowania nowego hasła do Konta poprzez usługę „Przypomnij hasło”. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć na przycisk „Nie pamiętasz hasła”,następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Zmień hasło”. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie. 

6. Usługobiorca może zrezygnować z usługi prowadzenia Konta w Sklepie internetowym w każdej chwili, bez podania przyczyny. W celu usunięcia Konta, należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zeusmeble.pl lub pisemnie na adres: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów.  Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.

7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym a także, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska). Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w związku z prowadzeniem Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

§5

Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a)     wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk„Do koszyka”,

b)     wybrać sposób dostawy towarów,

c)     wybrać sposób płatności,

d)     wybrać sposób złożenia zamówienia:

·       jako nowy Klient nieposiadający Konta (Zarejestruj się),

·       zamówienie bez rejestracji(Zakupy bez rejestracji),

·       jako Klient posiadający Konto (Zaloguj się),

e)     wpisać dane adresowe umożliwiające realizację dostawy (imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu, adres e-mail,

f)      kliknąć na przycisk „Potwierdzam zakup”.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 6

Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług.

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

 

§ 7

Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)     przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)     przelew bankowy za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU,

c)     płatność za pobraniem,

d)     płatność gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży.

2. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować na rachunek bankowy Sprzedawcy:

a)     PKO BP, nr rachunku: 68 1020 4564 0000 5902 0105 5052(waluta PLN),

b)     PKO BP, nr rachunku: 62 1020 4564 0000 5202 0107 8104 (waluta EURO), Kod BIC (Swift): BPKOPLPW.

3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy uregulować w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki przez firmę kurierską.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Terminy, sposoby i koszty dostawy

1. Sprzedawca dostarcza towar w terminie do 30 dni roboczych. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób: 

a)     przy płatnościach przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)     przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. Sprzedawca realizuje dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

a)     przesyłka,

b)     przesyłka PayU,

c)     Przesyłka pobraniowa,

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w punkcie sprzedaży pod adresem: ul. Fabryczna 39, 98 – 400 Wieruszów. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 30 dni.

5. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:

a)     przy płatnościach przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)     przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

 

§ 9

Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b)     żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów lub w formie elektronicznej na adres: biuro@zeusmeble.pl

4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Fabryczna 39, 98 – 400 Wieruszów.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks cywilny).

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt 7 i pkt 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@zeusmeble.pl lub pisemnie na adres: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Fabryczna 39, 98 – 400 Wieruszów.

2.Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)     dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)     dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Fabryczna 39, 98 – 400 Wieruszów.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)     w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)     w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e)     w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)      w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)     w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)     zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)     zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź (http://www.wiih.lodz.pl/),

b)     złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c)     skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d)     skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora,

e)     skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.

3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: biuro@zeusmeble.pl

 

§ 12

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@zeusmeble.pl a także w formie pisemnej na adres: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych umożliwiających Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

§ 13

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Rafał Kurzawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K2 Group Rafał Kurzawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów, numer NIP: 997-009-07-58, numer REGON: 100662123.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

a)     pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zeusmeble.pl

b)     korespondencyjnie: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a)     w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

b)     w celu świadczenia usługi związanej z rejestracją Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

c)     w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

d)     w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

e)     w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,

f)      w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

g)     w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

h)     w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

i)      w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP.

5. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

a)     firmom kurierskim realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,

b)     bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c)     operatorom systemu płatności elektronicznych,

d)     upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów są ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak:

a)     podmiotom świadczącym usługi IT w szczególności usługę hostingu, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,

b)     podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)     zawierania i wykonania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

b)     rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,

c)     rozpatrywania reklamacji, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

d)     w przypadku składanych oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia, numer rachunku bankowego. Niepodanie tych danych może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

e)     z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
8.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b)     do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),

c)     dosprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

d)     do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

e)     doograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

·       osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

·       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

·       Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f)      do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

g)     do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),

h)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,

i)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin zakupów”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany danych teleadresowych, zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta Klienta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

6. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339).

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów, adres e-mail:biuro@zeusmeble.pl numer telefonu: 888 222 522

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl