Polityka prywatności

Polityka Prywatności


 
§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników Sklepu internetowego https://www.zeusmeble.pl

2. Administratorem danych osobowych zbieranych jest Rafał Kurzawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K2 Group Rafał Kurzawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów, numer NIP: 997-009-07-58, numer REGON: 100662123.

3.Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

a)     pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zeusmeble.pl

b)     korespondencyjnie: K2 Group Rafał Kurzawa, ul. Warszawska 64, 98 – 400 Wieruszów.

4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator danych stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

5. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wejście na stronię Sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcjonalności bez zakupu produktów lub usług, nie wymaga podawania danych osobowych.

 

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

1.Cele, podstawy prawne i okres retencji danych:

a)     w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

b)     w celu świadczenia usługi związanej z utworzeniem i prowadzeniem Konta Klienta, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

c)     w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

d)     w celu obsługi reklamacji(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

e)     w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,

f)      w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

g)     w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

h)     w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

i)      w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

j)      w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

2. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP.

3. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

a)     firmom kurierskim realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,

b)     bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c)     operatorom systemu płatności elektronicznych,

d)     upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak:

a)     podmiotom świadczącym usługi IT w szczególności usługę hostingu, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,

b)     podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)     zawieranie i wykonania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

b)     rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta Klienta,

c)     rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru lub usługi. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

d)     w przypadku składanych oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia, numer rachunku bankowego. Niepodanie tych danych może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

e)     z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz podatkowej. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b)     do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),

c)     dosprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

d)     do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

e)     doograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

·       osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

·       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

·       Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f)      do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

g)     do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),

h)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,

i)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

§ 3

Pliki Cookies

1. Podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu internetowego, wyświetla się informacja na temat stosowanych plików cookies. Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, nadto może zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki lub w ogóle usunąć pliki cookies.

2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze, w tablecie, w smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich.

3. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

a)     monitorowania ruchu na stronie Sklepu internetowego,

b)     zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają udoskonalić stronę Sklepu internetowego oraz ofertę produktową,

c)     ustalania liczby anonimowych użytkowników na stronie Sklepu.

4. Administrator korzystania z narzędzi analitycznych Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych tj. monitorowania ruchu sieciowego, oferowanej przez Google. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony Sklepu przez danego użytkownika. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Szczegóły związane z Google Analytics dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

5. W Sklepie internetowym używane są analityczne pliki cookies. Poniżej ich wykaz:

Nazwa Cookies

 

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

 

_ga

Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Sklepu

2 lata

_gid

Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Sklepu

24 godziny

_dc_gtm_UA

 

Ten plik cookie pozwala ładować skrypty i kody do Sklepu.

10 minut

6. Pliki cookie wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłącznie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej.

7. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik w dziale pomoc.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl